Elevhälsans dag Skåne

Idag har jag haft förmånen att möte elevhälsoteamen inklusive rektor från fyra av de skolor jag arbetar med i det vi har kallat Elevhälsans dag. Denna gång var det våra skolor i Skåne+Halmstad. Jag har tidigare genomfört två liknande tillfällen med övriga skolor.

Syftet med dessa träffar har varit flera. Bland annat dessa

  • Att sätta fokus på vikten av god organisation och samverkan inom elevhälsan och mellan elevhälsan och lärarna med eleverna i centrum
  • Att tillsammans resonera och utbyta erfarenheter kring hur ett förebyggande och främjande elevhälsoarbete kan läggas upp
  • Att få möjlighet att nätverka med andra skolors elevhälsoteam och kanske framförallt en möjlighet för de olika specialistkompetenserna (kurator, skolsköterska, specialpedagog) att träffa kollegor med samma kompetens och få möjlighet att bygga kontakt som kan användas framöver. Detta är viktigt eftersom dessa roller ofta är ensamma i sin profession på skolorna och inte har så många att nätverka med naturligt på respektive ort.

Bakgrunden har varit önskemål från skolorna och även ett identifierat behov av att utveckla det förebyggande och främjande arbetet på våra skolor.

Det har varit positiva dagar där min bild är att det framförallt har varit positivt för alla inblandade att få sätta ”etiketter” på det arbete man gör som är förebyggande och främjande. Min erfarenhet är att det görs en del sådana insatser på de flesta skolor men dels är det inte alltid så lätt att se vad som är vad och dels så saknas ibland systematik och en gemensam tanke och ett gemensamt språk kring det som görs.

Ett positivt inslag har också varit att de olika kompetenserna har knutit kontakt på ett bra sätt och att vi nu har nätverk på gång för såväl specialpedagoger som kuratorerna. Skolsköterskorna har redan haft det naturligt eftersom de har samordnats av en medicinsk verksamhetschef som är övergripande för alla skolor.

Det faktum att rektor är med är också viktigt eftersom de är viktiga personer för att sätta agenda och riktning för skolans elevhälsoarbete och för att skapa en fungerande organisation kring elevhälsofrågor totalt sett på skolorna. Det har varit positivt att ha med även dessa.

Att en fungerande elevhälsa med tydligt ledarskap, tydlig struktur och organisation och där alla drar åt samma håll på ett effektivt sätt är en framgångsfaktor är tydligt när jag tittar på de skolor där detta fungerar på ett bra sätt. Dessa skolor är också oftast en naturlig del i skolans totala arbete och det blir inte en kultur där elevärenden ”lämnas till” elevhälsan som då förväntas ”lösa problemet”.

Samtliga tre tillfällen, så även idag, har jag imponerats av det engagemang, den utvecklingsvilja och den kompetens som alla har visat upp. Det finns en stor vilja att, i samarbete med lärarna, hitta ett bra och välfungerande elevhälsoarbete kring våra elever ute på våra skolor.

Förhoppningen är att dessa dagar har inneburit ytterligare steg för att nå dit och att förståelsen kring vad som är förebyggande och främjande arbete har ökat. Min förhoppning är att vi nu ska kunna bygga vidare på detta för att fortsätta nätverka och att utvecklingsarbetet ute på respektive skola ska få en skjuts framåt. Från huvudmannens sida har vi i alla fall en plan att arbeta vidare i den riktningen. Ska bli spännande att se vad det kan landa i.

Nätverk om fortbildning GU

Idag har jag varit på ett uppstartsmöte för Göteborgs Universitets (GU) pilotprojekt kring nätverk och fortbildning.

Bakom pilotprojektet ligger Lärarutbildningsnämnden (LUN) på Göteborgs Universitet  och några av de ämnesinstitutioner som redan nu är kopplade till lärarutbildning i form av ämnesstudier, bl a slöjd och bild från HDK, fysikinstitutionen  och institutionen för Svenska.

Inbjudna var lärare, skolledare, utvecklingsledare med mera samt representanter för lärarutbildningen samt de deltagande institutionerna. Totalt var vi kanske 15 som arbetade i skolan, mestadels gymnasiet, blandat lärare, rektorer och annat löst folk som jag själv.

Syftet är att skapa attraktiva fortbildningar och nätverk för lärare inom de ämnena som deltar nu och tanken är att skapa fortbildningsinsatser som skulle kunna ge högskolepoäng och därmed vara gratis förutom den tidsresurs för deltagande lärare som huvudmännen får stå för. Man hade även en ambition att det skulle vara praxisnära, ha didaktiskt innehåll men samtidigt skulle det upplevas relevant och utvecklande för deltagarna.  Längst hade man kommit i planerna i ämnet fysik där det redan till hösten kommer att erbjudas 2,5 hp-kurser som kopplar samman ämne, laborationer och didaktik.

Initiativet verkar gott utifrån det jag hört idag och att ämnesfortbildning efterfrågas av många lärare tror jag det inte råder någon tvekan om. Det faktum att universitetet kan erbjuda kvalificerad kompetensutveckling som vilar på vetenskaplig grund gör ju inte saken sämre liksom, så klart, det faktum att själva utbildningen är gratis.

Det GU ville veta från vårt perspektiv var hur ett upplägg av såväl nätverk som fortbildningsinsatser skulle kunna gå till samt hur man på bästa sätt skulle kunna nå ut med information om dessa möjligheter framöver. Det blev bra diskussioner där det lade stor vikt från oss som kom från praktiken att det behöver vara just relevant och att det ska kunna finnas en spridningseffekt och att insatserna ska kunna vara tillämpbara i klassrummet för att utveckla undervisningen. Det kändes tydligt att många vill ha insatser som liknar t ex matematiklyftet som också har karaktär av aktionsforskning/kollegialt lärande.

För att nå ut ska GU lansera ett nav i form utav en hemsida med kopplingar till alla de insatser som sker genom LUN och ämnesinstitutionerna som har arbetsnamnet Korsvägen. Under mötet lanserades dessutom bl a idén att ha liknande ett teaterombud fast som då skulle kallas Universitetsfortbildningsombud (UFO, ja vi är i Göteborg) som skulle kunna vara kontaktpersoner på huvudmanna- och skolnivå.

Sammanfattningsvis ett bra möte där de var måna om att lyssna av vilka behov som finns och där det dryftades många kloka tankar. En extra bonus för min del var att jag fick tillfälle att både träffa några gamla kollegor och dessutom få hälsa i ”3D” på en personlig Twitterfavorit.

Ska bli kul att följa vad det blir av detta!